Cariere

Data: 12 februarie 2018

Descrierea postului: FEMEIE DE SERVICIU

Detalii:
 • asigură curățenia, asigură păstrarea în bune condiții a mobilei și a echipamentelor;
 • asigură permanent aprovizionarea cu consumabile necesare menținerii unui climat de curătenie;
 • curațat mobilier;
 • aspirat în birouri, spălat pardoseaua;
 • aranjat scaune;
 • curațenie în băi
 • curațenie în bucatarie
 • spălat geamuri, tocuri uși și geamuri;

Data: 12 februarie 2018

Descrierea postului: INGINER INSTALAȚII – APROVIZIONARE

Detalii:

 SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • preia necesarul de materiale;
 • asigură achiziționarea de materiale;
 • ține legătura cu reprezentanții firmelor producătoare și importatoare de materiale și accesorii pentru instalații, urmărind ofertele de prețuri și promoțiile pe care aceștia le au;
 • dupa studierea cererilor de ofertă, achiziționeaza materiale și accesorii pentru instalații de calitate cât mai bună și la prețuri cât mai mici;
 • primește marfă, pe care o recepționează, asigură depozitarea acesteia și distribuirea, în funcție de necesități, în șantier;
 • ține o evidență strictă a tuturor achizițiilor.

CERINȚE

 • studii medii (dar cu experiență în achiziții materiale pentru instalații) sau absolvent al Facultății de Instalații;
 • experiență în achiziții materiale de instalații: electrice si HVAC de minim 3 ani,
 • judecată rapidă;
 • asumarea responsabilităților;
 • capacitate de relaționare interumana și negociere;
 • echilibru emoțional;
 • abilități de analiză și sinteză;
 • abilități de acordare și transmitere de informații;
 • abilități de culegere, clasificare și interpretare a informatiilor;
 • abilități de planificare și organizare;
 • spirit de ordine și de observație;
 • atenție la detaliu;
 • cunoașterea la nivel avansat a materialelor pentru instalații (electrice și HVAC);
 • cunoștinte operare PC (MS Office, AutoCad, etc.) la nivel avansat;
 • limba engleză nivel avansat.

Data: 12 februarie 2018

Descrierea postului: INGINER INSTALAȚII – OFERTARE/DECONTARE

Detalii:

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • întocmește calculații pentru ofertare;
 • întocmire și verificare planuri pentru calculații la ofertare;
 • realizare extras de materiale;
 • întocmirea documentației economice pentru ofertă ce constă în: încadrarea articolelor de deviz, solicitarea de oferte de preț de la furnizori, stabilirea prețurilor cu care se elaborează documentarea economică (material, manoperă, utilaj, transport), întocmirea graficelor de execuție, elaborarea propriu-zisă a documentației economice;
 • verifică proiectele, cerințele din caietele de sarcini și listele de cantități pentru licitațiile pentru care se întocmesc ofertele;
 • prelucrarea datelor primite din santier, referitoare la lucrările executate;
 • întocmirea atașamentelor pentru lucrările lunare executate;
 • întocmirea situațiilor de lucrări lunare;
 • asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții beneficiarului, pentru lămurirea tuturor problemelor legate de lucrările executate și prezentate la decontare;
 • întocmirea documentației de încasare (factură) și înaintarea lor la beneficiar, după aprobarea situațiilor de lucrări înaintate;
 • întocmirea și verificarea fișelor limită de consum;
 • întocmirea documentației tehnico-economice pentru NR/NCS;
 • efectuarea de analize tehnico-economice comparative, studii, analize piață atât la stadiul de ofertare, cât și la stadiul de achiziție;
 • primirea atașamentelor de la subantreprenori, verificarea acestora privind corespondența cu anexele contractuale, corelarea cu informațiile primite din șantier, acceptarea acestora la plată;
 • întocmirea cărții tehnice a construcției pentru lucrările de instalații, atât pentru lucrările executate de subantreprenori, cât și pentru cele executate cu personalul propriu.

CERINȚE

 • absolvent al Facultății de Instalații;
 • experiență în ofertare-decontare de 2 - 5 ani;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • judecată rapidă;
 • asumarea responsabilităților;
 • capacitate de relaționare interumana;
 • echilibru emoțional;
 • abilităti de analiza si sinteza;
 • abilităti de acordare și transmitere de informatii;
 • abilităti de culegere, clasificare și interpretare a informațiilor;
 • abilităti de planificare și organizare a operațiilor și activităților;
 • spirit de ordine și de observație;
 • atenție la detaliu;
 • cunoștinte operare PC (MS Office, AutoCad, WINDEV, etc.) la nivel avansat;
 • limba engleză nivel avansat.

Data: 12 februarie 2018

Descrierea postului: INGINER INSTALAȚII – EXECUȚIE

Detalii:

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • asigură conducerea directă a activităților de execuție a lucrărilor de instalații, în conformitate cu prevederile documentațiilor tehnice, ale normativelor în vigoare și ale procedurilor tehnice de execuție, la nivelul de calitate și la termenele stabilite în contractele încheiate cu clienții;
 • controlează și actionează pentru ca produsele livrate la locul de punere în operă să fie însoțite de copiile documentelor de calitate primite de la fumizori;
 • anunțî șeful ierarhic superior, îndată ce depistează produse, servicii sau lucrări care sunt neconforme, în vederea constatării și deschiderii rapoartelor de neconformitate (RNC);
 • verifică, la primirea produselor, existența și corelația datelor de identificare cu cele din documentele însoțitoare;
 • asigură manipularea corespunzătoare și depozitarea produselor primite, conform prescripțiilor tehnice, indicațiilor comisiei de recepție și prevederilor procedurilor tehnice aferente;
 • ține evidența și asigură conservarea datelor de identificare a materialelor puse în operă, precum și transmiterea acestora în înregistrările de calitate aferente lucrărilor de instalații executate în șantier;
 • urmărește și asigură ca procesele de execuție din cadrul șantierului să se desfașoare numai pe bază de proceduri și instrucțiuni care să definească precis și complet modul de lucru;
 • asigură, conform aprobării conducerii, oprirea execuției lucrărilor atunci când constată apariția unor condiții care pot influența negativ calitatea;
 • asigură îndeplinirea acțiunilor inițiate pentru eliminarea cauzelor care au determinat eventuale neconformități în vederea evitării repetării acestora, precum și pentru remedierea necesară;
 • împreună cu șeful ierarhic superior, asigură redistribuirea resurselor tehnico-materiale, forța de muncă la lucrările/produsele în curs de realizare, în funcție de termenele contractuale, de evoluția fronturilor de lucru și alți factori determinanți în derularea proceselor de execuție;
 • asigură muncitorilor subordonați, scule și dispozitive de lucru corespunzătoare și echipamente de protecție;
 • urmărește ca utilajele, mașinile și instalațiile folosite în cadrul șantierului să fie prevăzute cu dispozitive de siguranță și protecție, apărători și după caz, cu legături la pamânt (pentru cele cu motoare electrice), iar acționarea acestor mijloace să fie asigurată numai de muncitori calificați, instruiți și dacă este necesar, autorizați corespunzător sarcinilor lor;
 • asigură imediat oprirea execuției lucrărilor în locurile de muncă unde au apărut pericole iminente și ia masuri pentru eliminarea cauzelor care au condus la situațiile respective;
 • completează dosarele lucrărilor terminate și în colaborare cu funcțiile implicate din societate, asigură pregatirea activităților de recepții pentru fiecare lucrare finalizată;
 • întocmește la termenele stabilite, informările, rapoartele și situațiile cerute de seful ierarhic superior, cu privire la activitățile desfășurate și rezultatele obținute;

CERINȚE:

 • absolvent al Facultății de Instalații
 • experiență în execuție lucrări de instalații – electrice și HVAC de 0 - 3 ani
 • capacitate de analiză și sinteză
 • judecată rapidă
 • asumarea responsabilităților
 • capacitate de relationare interumana
 • echilibru emotional
 • abilități de analiză și sinteză
 • abilități de acordare și transmitere de informații;
 • abilități de culegere, clasificare și interpretare a informațiilor;
 • abilități de planificare și organizare a operatiilor și activităților;
 • spirit de ordine și de observație
 • atenție la detaliu
 • cunoștinte operare PC (MS Office, AutoCad, etc.) la nivel avansat
 • limba engleză nivel avansat.

 

Va rugam trimiteti CV-ul si scrisoarea de intentie la adresa: resurseumane@erbasu.ro